Garantievoorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Consument

de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Redelijke termijn de termijn waarin ondernemer binnen billijkheid en redelijkheid wordt gehandeld.
Ondernemer de natuurlijke- of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Zakelijke klant het bedrijf dan wel instantie dat uit hoofde van de eigen onderneming werkzaamheden/diensten verricht voor de consument.

 

 

Voorwaarden: 

 1. De consument en/of zakelijke klant kan slechts rechten ontlenen aan een garantie indien hij bewijst dat hij de goederen van ondernemer heeft gekocht. Dit bewijs kan geleverd worden door de consument en/of zakelijke klant door overlegging aan ondernemer van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur. 
 2. Aanspraken van de consument en/of zakelijke klant uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.
 3. Ondernemer garandeert de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar geleverde zaken gedurende zes maanden of tot maximaal 20.000 km na de aankoop. De consument en/of zakelijke klant heeft daarom het recht om bij gebleken ondeugdelijkheid gedurende zes maanden of tot maximaal 20.000 km de geleverde zaak aan ondernemer aan te bieden ter vervanging of herstel, ter keuze van ondernemer, overeenkomstig van de toepasselijke Algemene Voorwaarden. Dit bewijs kan geleverd worden door de consument en/of zakelijke klant door overlegging aan ondernemer van de desbetreffende “werkbon” c.q. factuur. 
 4. Ondernemer verbindt zich in geval voldaan is aan punt 3 van deze Garantievoorwaarden en van de Algemene Voorwaarden, de ter vervanging/herstel aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen door vergelijkbare goederen, tenzij ondernemer hiertoe niet in staat is, in welk geval ondernemer tot terugbetaling van het desbetreffende factuurbedrag zal overgaan. Ondernemer heeft geen verplichting tot herstel/ vervanging. Dit is de afweging van de ondernemer. Het terug te betalen bedrag kan maximaal het factuurbedrag zijn.
 5. De door de consument en/of zakelijke klant na herstel/vervanging ontvangen goederen komt opnieuw voor de basisgarantie in aanmerking (of tot de einddatum van de oorspronkelijk aanvullende garantie).
 6. De consument en/of zakelijke klant kan geen aanspraak maken op enige vorm van garantie:
  1. indien consument en/of zakelijke klant onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot de merk- en type-aanduiding van het gekochte en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;
  2. De garantieverplichting vervalt indien consument en/of zakelijke klant niet stipt aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of heeft voldaan. De consument en/of zakelijke klant niet gerechtigd is de betaling te weigeren op grond van het feit dat haar garantieverplichtingen nog niet of niet ten volle is en/of zou zijn nagekomen;
  3. Indien het product opengemaakt is, gespoten is, niet meer in de staat is zoals deze is geleverd.
 7. Uitgesloten van garantie zijn: 
  1. gebreken in materialen of onderdelen die door consument en/of zakelijke klant zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld;
  2. gebreken in ingebouwde elektronische componenten;
  3. gebreken in brandstofsystemen als tank en aanvullende componenten niet gespoeld c.q. vernieuwd worden. De garantie strekt zich tevens niet uit tot herstel van motorgebreken die zijn ontstaan ten gevolge van het gebruik van brandstoffen waarvoor de motor (blijkens de fabrieksvoorschriften over voorgeschreven brandstofgebruik) niet geschikt is of waarvoor de motor door consument / zakelijke klant niet geschikt is gemaakt.
  4. ook motorschade ontstaan door falen en/of onjuist gebruik van de elektronische componenten en/of van het elektronische randgebeuren is van garantie uitgesloten, net als gebreken aan zaken die geen materiële- en/of constructiefouten zijn (zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg van normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of het laten vallen van het product);

  5. indien bij inbouw gebruik is gemaakt van onderdelen anders dan voorgeschreven door de fabrikant;
  6. indien bij inbouw gebruik is gemaakt van niet originele onderdelen;
  7. indien de gekochte zaak is ingebouwd in een voertuig waarvoor het niet oorspronkelijk bedoeld is;
  8. indien de gekochte zaak is ingebouwd in een sportwagen of een getuned voertuig;
  9. ontstane defecten die het gevolg zijn van: opzet, nalaten van normaal of voorgeschreven onderhoud, onjuiste inbouw/aansluiting/uitgevoerde veranderingen door derden, slechte behandeling, verkeerd (dan wel ander dan het voorziene normale) gebruik zijn eveneens uitgesloten van garantie;
  10. evenmin bestaat er aanspraak op garantie ter zake van defecten die ontstaan zijn ten gevolge van bij de zaak behorende, doch niet door gecontroleerde appendages, alsmede ter zake van defecten en schade die ontstaan door deelname van en voertuig aan wedstrijden of snelheidsproeven.
 8. Garantie op motoren en/of versnellingsbakken is alleen van toepassing, indien aantoonbaar olie en indien aanwezig getande riem/distributie ketting, multi riem en de aanwezige filters zijn vernieuwd.
 9. Er wordt geen garantie gegeven op werkzaamheden en/of onderdelen die betrekking hebben op de in- en uitbouw.
 10. Indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.
 11. De consument en/of zakelijke klant kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover ondernemer op grond van de wet of de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.
 12. Ondernemer heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de consument en/of zakelijke klant uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen ondernemer en de koper zijn vastgelegd.

Hulp nodig bij het zoeken?

Wij staan voor u klaar!

085 - 130 13 00 070 - 383 63 57

Stel al uw vragen aan Myron

Mail ons Live chat
 • Klantenbeoordeling 9.6
 • Levering binnen 24 uur
 • 6 tot 12 maanden garantie
 • Origineel gebruikte onderdelen
 • Hulp bij bestellen
Klantbeoordelingen

......
Dick
Snelle levering en goed geholpen door medewerkers!
Simon Galinsky
Snelle service
Autoservice Vierlingh bv
Blij met de snelle levering
Marciano Ramdhari
Motorblok kwam binnen met beschadigingen, ook misten er delen die altijd met een blok worden meegeleverd (zoals tapeindes van het uitlaatspruitstuk). Kleppendeksel had deuken van het er uit tillen. Kabelboom was zodanig kapot gegaan bij het demonteren dat meer dan de helft van de stekkers waren afgebroken en er kabelbreuken zijn ontstaan. Verder 0 excuses voor gekregen en verschuilen zich achter voorwaarden ipv schappelijk zijn. Wuiven het gewoon weg. En daarbij heb ik totaal niet gekregen wat op de foto te zien was... alle inbouwdelen, spruitstukken e.d. waren op de foto te zien en ik kreeg alleen een kaal blok. Verder stond er niet in de omschrijving dat het om een kaal blok met alleen inlaatspruitstuk en injectorrails ging. Ik vind dit schandalig. Er zit 6 maanden garantie op het product, maar alsnog boeit het ze niet dat ik mij nu goed genaaid voel. Als je iets van een betrouwbare demontage garage wilt aanschaffen, raad ik Van Gils zeker niet aan. Het enige positieve was de verzendtijd...
Keaton
live chat